KLAUZULA INFORMACYJNA

O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), M8 Production House sp. z o.o. informuje, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest M8 Production House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194/51B, 02-390 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000647340, NIP: 7010633584, REGON: 365879469, adres e-mail: hello@m8house.com;


2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, które pozyskał z Państwa strony internetowej lub innych źródeł ogólnodostępnych;

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak dostawcy usług informatycznych lub podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi marketingowe (na przykład takie jak wysyłka maili);

6. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, Administrator przechowuje do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

7. Przysługują Państwu następujące prawa:

8. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mogą Państwo skierować do Administratora żądanie pisemne na adres M8 Production House sp. z o.o, ul. Grójecka 194/51B, 02-390 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@m8house.com.